W skrócie Drukuj Email

Jesteśmy społecznością ludzi świadomie wierzących w przesłanie Ewangelii (Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie). Przyjęcie Ewangelii czyni nasze życie pełnym poczucia bezpieczeństwa, pewności przebaczenia grzechów, pewności zbawienia - życia wiecznego z NIM, radości oraz codziennej osobistej więzi w rozmowie i słuchaniu Słowa Jezusa. W co wierzymy?

Pismo Święte
Całe Pismo jest natchnione przez Boga. W wyniku tego natchnienia cała Biblia jest prawdą we wszystkim, czego dotyczy i dlatego jest bezbłędna. Słowo Boże stanowi niepodważalny autorytet we wszystkich sprawach wiary i postępowania.

Bóg Trójjedyny
Jest jeden Bóg, Stwórca wszystkiego, od wieczności istniejący w trzech Osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, doskonały we wszystkich swoich atrybutach. Jest w pełni godny uwielbienia i posłuszeństwa. Bóg Ojciec jest absolutnym Władcą wszechświata, całkowicie suwerennym w dziele stworzenia, opatrzności i odkupienia. Wszystko co czyni, przynosi Mu chwałę i jest zgodne z Jego doskonałym planem. Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga. Jest w pełni Bogiem, który zgodnie z wolą Ojca przyoblekł się w ciało człowieka poprzez narodzenie z Dziewicy. Jest w pełni człowiekiem, który tu na ziemi prowadził bezgrzeszne życie pomimo kuszenia. Wydał samego siebie na niezasłużoną śmierć na krzyżu, jako doskonałą ofiarę odkupienia za nasze grzechy. Powstał z martwych w ciele i zasiadł po prawicy Ojca jako nasz Arcykapłan i Obrońca. Duch Święty jest wieczny. Boską osobą. Posiada wszystkie cechy osobowości i boskości. Jego rolą jest uwielbienie Jezusa Chrystusa. Przekonuje On świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie oraz doradza, chrzci, pieczętuje, zamieszkuje, prowadzi, naucza, napełnia mocą, uświęca i zachowuje wszystkich wierzących.

Człowiek
Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo, wolnych od grzechu, by oddawali Mu cześć, cieszyli się z Nim bliską społecznością oraz uczestniczyli w realizacji Bożych planów i zamiarów na ziemi. Z powodu grzechu Adama wszyscy ludzie są grzesznikami oddzielonymi od Boga. Mają skłonność do zła, są potępieni, bez nadziei i zgubieni na całą wieczność, chyba że przyjmą poprzez osobistą decyzję wiary zbawienie w Jezusie Chrystusie.

Kościół
Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa i odrodzeni przez Ducha Świętego są włączeni do Kościoła - Ciała Chrystusa, którego On jest Głową. Tworzą wspólnoty (zbory), aby razem wielbią Boga, uczą się naśladować Pana oraz zwiastować ewangelię. Zgodnie z nauką Pisma Świętego powołują swoich przełożonych, którzy mają im posługiwać. Pan ustanowił dla Kościoła Chrzest i Wieczerzę. Chrzest oznacza osobiste i publiczne świadectwo wiary poprzez utożsamienie się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Wieczerza Pańska jest pamiątką i świadectwem śmierci Jezusa Chrystusa. Każda wspólnota (zbór) odpowiada przed Bogiem za właściwą dbałość o swoje sprawy i za dążenie do społeczności i jedności Kościoła Jezusa Chrystusa.

Zbawienie
Zbawienie jest możliwe tylko dzięki łasce Boga poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Jest ono dziełem i darem Boga. W żaden sposób nie może być wypracowane. Na zbawienie nikt nie zasługuje, Ci którzy doznali zbawienia z łaski, doznali tym samym przebaczenia grzechów, pełnego pojednania z Bogiem, obdarzenia sprawiedliwością Chrystusa, usynowienia i włączenia do rodziny Bożej. Obdarzeni zostali darem życia wiecznego, wszelkim dobrem potrzebnym do życia i pobożności. Obdarowani zostali także Bożą obietnicą że nie będą potępieni. Wierzący są przemieniani na podobieństwo Chrystusa. Ten proces uświęcania i duchowego wzrostu zakończy się w momencie uwielbienia wierzącego.

 

Nabożeństwa

Słowo Prawdy

sp_2014_10.jpg

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości Odsłon : 622604